Avis legal

Identitat del lloc web

Aquest avís i informació legal regula l’ús del servei que està dins del domini d’aquest lloc web d’Internet.

IBV és el nom comercial que s’inclou en aquest lloc web i objecte d’aquest avís legal IBV, com a prestador de serveis de la societat de la informació es regeix pel que s’estableix en la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic.

IBV és un nom comercial propietat d’Associació Institut de Biomecànica de valència, amb domicili a la Universitat Politècnica de València, camí de Vera s/n, edifici 9C, 46022 – València, Espanya. El correu electrònic d’atenció al client és ibv@ibv.org i el número de telèfon de contacte és 961111170. El NIF és G96361555. El IBV és una associació inscrita en el Registre Nacional d’Associacions, grup 1, secció 1, número nacional 145128, i inscrita en el Registre de Centres Tecnològics i de Suport a la Innovació del Ministeri de Ciència i Innovació, amb el número 8.

El web és propietat d’Associació Institut de Biomecànica de valència, el qual es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense avís previ, modificacions de la informació continguda en el seu web o en la seua configuració i presentació. El titular posseeix tots els drets d’autor sobre tots els continguts del web, siguen per dret propi o per cessions o acords amb tercers.

Per l’accés a aquest web, incloses totes les seues pàgines, s’accepta que el IBV no serà responsable de cap conseqüència, mal o perjudici que es derive d’aquest accés o ús de la informació d’aquest web o per l’accés a altres matèries en Internet a través de les connexions amb aquest web. Tampoc serà responsable, i l’usuari ho accepta, dels errors o problemes informàtics causats per virus, cucs, programari maliciós o altres atacs d’enginyeria social (phising, pharming, troians, etc.) que tercers puguen haver situat maliciosament en els nostres servidors, durant el marge de temps fins que s’aconseguisquen posar en marxa les mesures de protecció reactiva de què disposa aquesta entitat. Si l’usuari s’adona d’errors en el funcionament o de comportaments estranys del lloc, pot dirigir un correu a l’adreça que s’ha indicat anteriorment. Es prohibeix l’accés als continguts d’aquest lloc web per mitjà de sistemes mecanitzats que siguen diferents de persones físiques, ja que poden ocasionar al titular del web danys perquè no pot mesurar les audiències amb objectivitat.

Condicions d’ús del web:

Els continguts i les informacions que se subministren a través d’aquest web compleixen la legislació vigent i són propietat d’Associació Institut de Biomecànica de València o adquirits o explotats amb títols legítims.

El titular del lloc web pot oferir, a través del web, serveis o productes que es poden trobar sotmesos a unes condicions particulars pròpies que, segons els casos, substitueixen, completen o modifiquen les presents condicions, i sobre les quals s’informarà l’usuari en cada cas concret.

La utilització del web atribueix la condició d’usuari del web i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes les disposicions incloses en aquest avís legal en la versió publicada per ASSOCIACIÓ INSTITUT DE BIOMECÀNICA DE VALÈNCIA en el moment en què l’usuari accedisca al web. En conseqüència, l’usuari ha de llegir atentament aquest avís legal en cada una de les ocasions en què es propose utilitzar el web, ja que aquell pot tenir modificacions.

L’usuari es compromet a utilitzar el web, els continguts i serveis de conformitat amb la llei, aquest avís legal, la Política de privacitat, els bons costums i l’ordre públic. De la mateixa manera, l’usuari s’obliga a no utilitzar el web o els serveis que es presten a través d’aquest amb finalitats o efectes il·lícits o contraris al contingut d’aquest avís legal, lesius dels interessos o drets de tercers, o que de qualsevol manera puga danyar, inutilitzar o deteriorar el web o els seus serveis, o impedir que els usuaris puguen disfrutar normalment del web.

Així mateix, l’usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra manera, danyar les dades, programes o documents electrònics i altres que es troben en aquest web.

L’usuari es compromet a no introduir programes, virus, macros, controls o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causen o siguen susceptibles de causar qualsevol tipus d’alteració en els sistemes informàtics del titular del web o de tercers.

L’usuari accepta i declara conèixer aquest avís legal i la Política de privacitat. En cas contrari, l’usuari ha d’abandonar el lloc web en aquest moment.

L’activitat no està subjecta a cap règim d’autorització administrativa prèvia, ni adherida a codis de conducta, excepte a la bona fe, el costum i al Codi Civil. El titular no presta serveis d’intermediació o allotjament.

Publicitat

El lloc web pot albergar continguts publicitaris o estar patrocinat. Els anunciants i patrocinadors són els únics responsables d’assegurar-se que el material remès per a ser inclòs en el lloc web compleix les lleis i els consentiments que puguen ser aplicables en cada cas. El titular del web no serà responsable de qualsevol error, inexactitud o irregularitat que puguen contenir els continguts publicitaris o dels patrocinadors. Tampoc serà responsable de danys a la sensibilitat que el material publicitari o un altre material puga causar als usuaris o visitants del web. Per a informació de menors, consulte la Política de privacitat.

Propietat intel·lectual i industrial

Tots els continguts del web, llevat que s’indique el contrari, són titularitat exclusiva del titular del web o de tercers i, amb caràcter enunciatiu, que no limitatiu, el disseny gràfic, codi font, logos, textos, gràfics, il·lustracions, fotografies, i altres elements que apareixen en la web.

Igualment, tots els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts en el web estan protegits per la llei.

El titular del web no concedeix cap tipus de llicència o autorització d’ús personal a l’usuari o visitant sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altre dret relacionat amb el seu web i els serveis que s’ofereixen.

Tots els drets reservats. L’usuari o visitant reconeix que la reproducció, distribució, comercialització, transformació i, en general, qualsevol altra forma d’explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts d’aquest web constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual o industrial del titular del web o del titular d’aquests, i un delicte del Codi Penal, i queda prohibit.

Responsabilitat per l’ús del lloc web

L’usuari és l’únic responsable de les infraccions en les quals puga incórrer o dels perjudicis que puga causar per la utilització del web o dels seus continguts, de manera que el titular del web, els seus socis, proveïdors, col·laboradors, empleats i representants queden exonerats de qualsevol classe de responsabilitat que es puga derivar per les accions de l’usuari.

El titular del web farà servir tots els esforços i mitjans raonables per a facilitar informació actualitzada i fefaent en el web; no obstant això, el titular del web no assumeix cap garantia en relació amb l’absència d’errors, o de possibles inexactituds o omissions en cap dels continguts accessibles a través d’aquest web.

L’usuari és l’únic responsable davant de qualsevol reclamació o acció legal, judicial o extrajudicial, iniciada per terceres persones contra el titular del web basada en la utilització que faça l’usuari del web o dels seus continguts. Si és el cas, l’usuari assumirà tots els gastos, costos i indemnitzacions que siguen irrogats al titular del web amb motiu d’aquestes reclamacions o accions legals.

Responsabilitat pel funcionament del lloc web

El titular del lloc web exclou tota responsabilitat que es puga derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema electrònic, motivat per causes alienes al titular del web.

Així mateix, el titular del lloc web també exclou qualsevol responsabilitat que es puga derivar per retards o bloquejos en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic causat per deficiències o sobrecàrrega en les línies telefòniques o en Internet, com també dels danys causats per terceres persones per mitjà d’intromissions il·legítimes fora del control del titular del web.

El titular del web està facultat per a suspendre temporalment, i sense previ avís, l’accessibilitat al web amb motiu d’operacions de manteniment, reparació, actualització o millora.

Responsabilitat per enllaços o link

El titular del web està exempt de qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobe fora del web, ja que la funció dels link que apareixen és només la d’informar l’usuari sobre l’existència d’altres fonts d’informació sobre un tema en concret o de publicitat.

Política respecte a les dades personals obtingudes a través del web

Sense perjudici del que es preveu en tot el que s’indica en cada un dels formularis del web, quan l’usuari facilite les seues dades de caràcter personal està autoritzant expressament el titular de la web al tractament de les seues dades personals per a les finalitats que s’indiquen en aquests formularis. El titular del web tractarà les dades per a finalitats que han sigut prèviament informades de manera clara i transparent, amb una base jurídica degudament identificada i informada, i operarà amb aquestes adoptant mesures de seguretat tècniques i organitzatives adequades als riscos prèviament identificats, complint el Reglament (UE) 2016/679, general de protecció de dades.

L’usuari o el seu representant pot exercir els seus drets d’accés, inclòs el dret a obtenir còpia de les dades personals objecte de tractament, rectificació, oposició, cancel·lació o esborrament, si és procedent, portabilitat i limitació del tractament que l’assisteixen, per mitjà de sol·licitud escrita i firmada dirigida al domicili que s’indica en l’apartat “Política de privacitat” d’aquest web.

Se l’informa també que les dades de IP (Internet Protocol) de l’abonat des del qual es connecta a la nostra pàgina seran conservades durant els terminis establits en la legislació vigent, després del qual seran automàticament esborrades, per a facilitar la seguretat i la col·laboració amb la justícia

Modificacions de les condicions d’ús

El titular del web es reserva el dret de modificar, desenvolupar o actualitzar en qualsevol moment, i sense notificació prèvia, les condicions d’ús d’aquest web. L’usuari quedarà obligat automàticament per les condicions d’ús que es troben vigents en el moment en què accedisca al web, per la qual cosa haurà de llegir periòdicament aquestes condicions d’ús.

Resolució de conflictes i jurisdicció competent

Totes les controvèrsies que puguen sorgir pel que fa a l’aplicació d’aquest avís legal seran dirimides davant dels jutjats i tribunals que corresponguen segons la legislació vigent. En cas que no es tracte de consumidors, seran dirimides en els jutjats i tribunals del domicili del titular del web o del domicili del consumidor si el destinatari del servei té aquesta condició.