Política de privacitat

El titular del lloc web https://impuls.ibv.org és ASSOCIACIÓ INSTITUT DE BIOMECÀNICA DE VALÈNCIA, així com el responsable del tractament de dades personals subministrades pels seus usuaris.

El tractament de les dades personals que es fa a través d’aquest lloc web observa el que s’estableix en el Reglament (UE) 2016/679, general de protecció de dades, en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i amb les mesures de seguretat tècniques i organitzatives apropiades per a garantir un nivell de seguretat adequat al risc del tractament.

Informació sobre protecció de dades

Si l’usuari decideix sol·licitar informació en el nostre lloc web, registrar-se o facilitar les seues dades personals, se sol·licitaran les dades estrictament necessàries per a la consecució de la finalitat a la qual està destinada el nostre lloc web. En cap cas seran utilitzades per a finalitats diferents d’aquelles per a les quals han sigut voluntàriament introduïdes en el web, segons la informació sobre protecció de dades facilitada.

Les dades personals que l’usuari ens proporcione seran tractades, i l’usuari haurà sigut informat amb anterioritat, en fer clic en el botó corresponent, de les finalitats del tractament i la resta d’informació.

Els qui voluntàriament faciliten les seues dades al titular del web per qualsevol dels mitjans establits a aquest efecte a cada moment, han tingut a la seua disposició de manera transparent i clara, després d’haver fet clic en la casella corresponent, els aspectes següents:

Responsable del tractament: l’entitat Institut de Biomecànica de València (d’ara en avant, IBV), amb domicili al camí de Vera s/n, Universitat Politècnica de València, edifici 9C, 46022 – València, tel. 961111170 i adreça electrònica de contacte ibv@ibv.org, és el responsable del tractament de les dades recollides en aquest formulari per a ser incloses en la base de dades de persones interessades a participar voluntàriament en proves, estudis i assajos desenvolupats pel IBV en el marc de la seua activitat investigadora i projectes R+D+I per a la seua segmentació basada en l’anàlisi de la informació facilitada, tot això amb la finalitat de poder convidar a participar aquelles persones que reunisquen els criteris requerits en cada estudi concret que es duga a terme.

Dades de contacte delegada de Protecció de Dades: dpd@ibv.org

Finalitats del tractament: la finalitat de la recollida de les dades i informació sobre la persona interessada és la següent:

(i) La participació en l’estudi, proves i assajos en les quals aparega la persona interessada que ha sigut seleccionada per a aquesta finalitat, gestionar i desenvolupar la seua participació, així com els resultats de l’estudi, proves i assajos en el marc del projecte.

Institut de Biomecànica de València (IBV) no cedirà mai, ni publicarà dades personals que puguen identificar les persones participants sense el seu consentiment; totes les dades seran tractades de manera confidencial i anònima. Les dades seran anonimitzades o pseudonimitzades per a la participació en els estudis, proves i assajos, per a assegurar-ne així la confidencialitat.

En cas que es tracte d’un estudi, prova o assaig en què es necessiten dades que puguen identificar la persona participant, se l’informarà prèviament i detalladament, i se li sol·licitarà el seu consentiment exprés i inequívoc per mitjà del consentiment informat per a la seua participació, que serà sempre voluntària.

Podrien ser els casos següents, en els quals sempre se l’informarà i demanarà el seu consentiment informat, exprés i inequívoc:

  • Captació i registre de veus i imatges identificables de la persona interessada quan el projecte ho requerisca, a través de sistemes d’escaneig, audiovisuals o fotografies preses durant el desenvolupament de l’estudi, proves i assajos en les quals participe, que seran emmagatzemades en els sistemes del IBV a l’efecte d’estudi, consulta i recerca.
  • Divulgació o publicació de resultats d’anàlisis, proves, estudis o assajos en què participe, i que per qüestions tècniques o d’imatge no puguen ser anonimitzades.
  • Es podran tractar dades personals identificatives com l’edat, pes, alçada, sexe, nacionalitat (per ser necessari per qüestions de fisonomia segons el seu origen) o qualsevol altra dada que permeta identificar la persona interessada; també es podran tractar dades de salut facilitades pel participant, tant les del seu perfil de registre com les que ha facilitat en el dia de l’estudi, projecte o assaig concret en què participe, segons s’establisca en la informació o condicions particulars del projecte.

La participació podrà ser gratificada en cas en què així es reculla en les condicions particulars del projecte i serà sempre voluntària.

La persona interessada que després de la selecció participe en els estudis, proves i assajos serà informada prèviament dels detalls, condicions del projecte i dades objecte del tractament, i també de la seua anonimització o no, per mitjà d’un consentiment informat, que haurà de firmar la persona participant autoritzant el tractament de les seues dades, així com de la seua gratificació, si és el cas, i que es pot retirar de l’estudi en qualsevol moment.

Base jurídica del tractament: la base jurídica del tractament de les dades és el contracte subscrit i el consentiment exprés i inequívoc de la persona interessada manifestat amb l’acceptació d’aquest document per a autoritzar el tractament de les seues dades (incloent-hi la segmentació i l’elaboració de perfils automatitzats) segons el que ha dit abans el IBV, així com el compliment d’obligacions legals en cas que s’haja d’acreditar la representació de tercers.

La base jurídica del tractament, en l’operació de conservació, consulta o utilització de dades és l’interès legítim d’atendre les finalitats legítimes del IBV i que es resumeixen en l’atenció al coneixement tecnològic i la seua aplicació per al desenvolupament i enfortiment de la capacitat competitiva de les empreses en l’àmbit de la tecnologia i la innovació per mitjà del foment i la pràctica de la recerca científica fonamental i industrial, el desenvolupament experimental i la difusió dels resultats d’aquestes per mitjà de la formació, la publicació i la transferència de tecnologia, en els àmbits que abasta la biomecànica.

La base jurídica és el compliment d’obligacions legals a l’hora de la comunicació a tercers per imperatiu legal o de conservació mentre es puguen exigir responsabilitats.

Destinataris de les dades: les dades facilitades per la persona interessada incloses en la base de dades de persones interessades a col·laborar en els estudis de IBV no seran comunicades a tercers excepte obligació legal, i en cas que siga necessari utilitzar les dades amb terceres entitats, es faria de manera pseudonimitzada o bé anonimitzada per a garantir-ne la confidencialitat.

En el cas que participe en estudis, proves i assajos per a projectes del IBV, podran ser categories de destinataris terceres entitats relacionades amb el IBV i sempre dins de l’àmbit científic i de recerca i les publicacions divulgatives dins del marc del projecte, sempre de manera completament anònima, que no permetrà identificar la persona participant, i si es tracta de dades identificables perquè ho requerisca l’estudi del projecte, serà sempre amb el consentiment informat i inequívoc del participant. Poden ser comptes de IBV en xarxes socials i pàgines web corporatives en els termes d’aquest contracte. Poden ser altres entitats a les quals obligue la llei, si és el cas. Pot ser l’entitat beneficiària de l’estudi o el client que haja encarregat el projecte. Podria ser que les imatges es puguen mostrar en reunions amb altres socis del projecte, amb clients i amb experts de les entitats promotores del projecte per a avaluar els resultats obtinguts, així com l’elaboració de vídeos i fullets divulgatius, que podrien estar també en línia, en altres webs i en altres xarxes socials alienes al IBV.

Transferències internacionals de dades: les dades no seran objecte de transferència internacional.

No obstant això, si ho requereix el projecte i sempre amb el consentiment de la persona participant, en cas de publicació de veu o imatge identificable a través dels mitjans indicats, com poden ser webs o xarxes socials, la persona interessada queda informada que aquesta difusió implica una comunicació de la informació publicada a tots aquells tercers que accedisquen a les imatges independentment del lloc o territori des del qual hi accedisquen, que pot no garantir un nivell equiparable de protecció de dades al que s’estableix en la UE.

Termini de conservació de dades:les dades personals seran conservades mentre estiga vigent la finalitat de tractament i la persona interessada no sol·licite que siguen suprimides, s’opose al tractament o revoque el seu consentiment, i pels terminis legals per a compliment d’obligacions i atenció de responsabilitats derivades de les normes aplicables.

Transcorregut el termini legal de conservació o després de sol·licitar la persona interessada la supressió de les seues dades, podran ser conservades indefinidament sobre la base de l’interès legítim del IBV per al compliment de les finalitats tecnològiques, d’innovació, científiques, de desenvolupament en l’àmbit de la biomecànica del IBV, prèvia pseudonimització o anonimització, si és el cas.

Drets: la persona interessada pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació o supressió i oposició, limitació del tractament, dret a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l’elaboració de perfils, portabilitat de les dades personals, així com el dret a retirar el consentiment en qualsevol moment, sense que això afecte la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seua retirada, enviant una petició escrita a l’adreça postal següent: camí de Vera s/n, Universitat Politècnica de València, edifici 9C, 46022 – València, o electrònica rgpd@ibv.org, aportant una còpia del DNI/NIF o document vàlid en dret per a acreditar la seua identitat.

Dades de contacte de la AEPD: en qualsevol cas, la persona interessada queda informada del dret que l’assisteix a presentar una reclamació davant d’una autoritat de control (a Espanya, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades o AEPD), en particular, quan consideren que no estan satisfets en l’exercici dels seus drets. Amb aquesta finalitat, es pot posar en contacte amb la AEPD en la web www.agpd.eso en l’adreça següent: carrer Jorge Juan, 6. 28001 – Madrid, tel. 912 663 517.

Amb caràcter previ a la presentació d’aquesta reclamació en l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i de manera totalment voluntària, es pot dirigir al delegat de Protecció de Dades a través de l’adreça de correu electrònic dpd@ibv.org.

Informació sobre els usuaris

Sí que registrem les seues dades de IP (Internet Protocol) assignat a l’abonat titular de la línia telefònica en el moment de la connexió amb aquest web, per a facilitar la seguretat i la col·laboració amb la justícia. Les dades les conservarà el prestador de serveis el temps determinat per la legislació vigent.

Drets d’accés, rectificació, oposició, supressió, limitació, a no ser objecte de decisions automatitzades i portabilitat

En qualsevol moment, la persona interessada pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació o supressió i oposició, limitació del tractament, dret a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l’elaboració de perfils, portabilitat de les dades personals, així com el dret a retirar el consentiment en qualsevol moment, sense que això afecte la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seua retirada, enviant una petició escrita a l’adreça postal següent: camí de Vera s/n, Universitat Politècnica de València, edifici 9C, 46022 – València, o electrònica rgpd@ibv.org, aportant una còpia del DNI/NIF o document vàlid en dret per a acreditar la seua identitat.

Aquests drets es poden fer efectius amb l’acreditació prèvia de la personalitat, si és el cas, en les formes i en els terminis establits en el Reglament general de protecció de dades, i en la Llei orgànica 3/2018.